Troska o rodzinę w sytuacjach trudnych

Kościół Chrystusowy w swoim nauczaniu za wzór do naśladowania stawia wiernym Świętą Rodzinę z Nazaretu, która podobnie jak współczesne małżeństwa i rodziny przeżywała zarówno chwile radosne, jak i smutne. To, co ją wyróżniało w życiu codziennym, to całkowite zaufanie Bogu i zdanie się na Jego wolę. We współczesnych czasach małżonkowie i rodzice również przeżywają trudne sytuacje… (…).

W trosce o małżeństwa i rodziny znajdujące się w sytuacji trudnej ważne jest ukazanie im możliwości znalezienia wyjścia, czyli w jaki sposób przejść z sytuacji problemowej do jej rozwiązania. Warto zauważyć, że człowiek ma problem wtedy, gdy chce osiągnąć określony cel, lecz niestety nie zna sposobu jego osiągnięcia. Problem stanowi rodzaj zadania, którego małżonkowie i rodzice nie mogą rozwikłać za pomocą posiadanych wiadomości, umiejętności i nawyków. Rozwiązywanie problemu połączone jest z pokonywaniem trudności i przeszkód, podczas których istotną rolę odgrywa myślenie. Dlatego człowiek jako istota rozumna dzięki myśleniu przystosowuje się do warunków zewnętrznych i realizuje swoje cele. Proces ten występuje ze szczególną wyrazistością, gdy małżonkowie i rodzice rozwiązują problemy. Próby wyjścia z sytuacji trudnych mogą być długotrwałe i skomplikowane. Należy jednak zauważyć, że czas ich rozwiązania zależy przede wszystkim od charakteru problemu oraz cech osobowościowych podmiotu rozwiązującego problem i jego intencji. (…)

Wobec pojawiających się sytuacji trudnych w rodzinie zwraca się uwagę, aby rodzice nie izolowali dziecka od problemów. Również ono winno stopniowo poznawać świat oraz uczyć się pokonywania trudności i znoszenia niewygody, aby stawać się jednostką wrażliwą na różne przejawy życia społecznego. W warunkach pozytywnych wzorów wychowawczych dziecko rozwija się w kierunku właściwej, odrębnej i niezależnej osobowości. Metody zastosowane w rozwiązywaniu sytuacji trudnej prowa‑ dzą do lepszego zrozumienia decyzji podjętych przez członków rodziny oraz uczą akceptacji przyjętych rozwiązań. Wspólne stawanie w obliczu sytuacji trudnych powoduje współodczuwanie doświadczeń drugiego człowieka, które prowadzi przede wszystkim do samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz zwiększa elastyczność podejmowanych rozwiązań.

czytaj >>>

ks. Grzegorz Pyźlak