Szaty liturgiczne
Humerał
Jego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa humeri – ramiona. W świetle aktualnych przepisów liturgicznych humerał jest strojem
dowolnym. OWMR (OWMR – Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego) w nr 298 mówi: „Jeżeli alba nie osłania dokładnie
zwykłego stroju koło szyi, przed włożeniem alby należy nałożyć humerał”. Humerał wywodzi się ze starożytnej chusty noszonej na
ramionach i szyi przez ludzi należących do wyższych warstw społecznych. Częścią szat liturgicznych stał się dopiero w IX w. we
Frankonii. Dzisiaj przedstawia się on jako niewielka chustka z lnu lub innej tkaniny szlachetnej, naturalnej lub syntetycznej,
odpowiadającej powadze i świętości liturgii (KL 128). Symbolika w humerale widziała najpierw chustę, którą Chrystusowi zawiązano
oczy, gdy się z Niego naigrawano. Symbolika zaś zawarta w modlitwie przeznaczonej do odmawiania przy jego wkładaniu, widziała w
nim „hełm zbawienia” (Ef 6,17; l Tes 5,8). Kapłan wkładał humerał najpierw na głowę, a potem dopiero owijał nim szyję. Hełm
zbawienia miał strzec kapłana przed złymi myślami tak w czasie liturgii, jak i poza liturgią, a także przed złymi słowami
wydobywanymi z gardła, owijanego humerałem.
Alba
Alba jest długą, białą szatą, sięgającą do kostek, z długimi rękawami. Taka ukształtowała się we wszystkich obrządkach ze starożytnej
tuniki, noszonej tak przez mężczyzn jak i przez kobiety. W krajach gorących do dnia dzisiejszego nosi się podobną szatę. Tradycyjnie
sporządzano ją ze lnu. Obecnie używa się także innych, białych tkanin. Nazwa „alba” wywodzi się właśnie od jej białego koloru:
łacińskie albus oznacza biały. Alba jest symbolem czystości duszy będącej w stanie łaski uświęcającej, zdobytej przez krew Baranka
(Ap 7,14), której nagrodą będzie uwielbienie w niebie. OWMR mówi o albie: „Szatą liturgiczną wspólną dla duchownych i ministrów
wszystkich stopni jest alba, przepasana w biodrach paskiem, jeżeli nie jest uszyta w taki sposób, że przylega do ciała nawet bez
paska. Albę można zastąpić komżą, ale nie wtedy, gdy się wkłada ornat lub dalmatykę lub gdy zamiast ornatu czy dalmatyki nakłada
się samą stułę”. Modlitwa przeznaczona do odmawiania przy jej ubieraniu mówi: „Wybiel mnie, Panie, i oczyść serce moje, ażebym
we krwi Baranka wybielony, mógł zasłużyć sobie na radość wieczną”. Symbolika średniowieczna w albie widziała również białą szatę,
w której Herod na pośmiewisko kazał ubrać Chrystusa.
Komża
Komża jest skróconą albą o szerokich rękawach. Najpierw, do IX wieku używano jej w chórze, czyli podczas odmawiania liturgii
godzin, a od XIV w. także do tych wszystkich czynności liturgicznych, dla których alba nie była wyraźnie przypisana. Obecnie „nie
można używać komży zamiast alby, gdy wkłada się ornat, dalmatykę lub gdy zamiast ornatu czy dalmatyki nakłada się samą stułę”
(OWMR 298). Symbolika komży jest taka sama co alby, a więc oznacza czystość duszy.
Pasek (cingulum)
Pasek, z łacińska zwany także cingulum, jest jakby sznurem z frędzlami na obu końcach, którym przepasuje się albę, gdy jest za
szeroka i za długa, by dobrze leżała na liturgii.
Pasek symbolizuje wstrzemięźliwość i panowanie nad pożądliwościami cielesnymi. Jest także znakiem pracy w służbie Bożej.
Modlitwa przy zakładaniu paska mówi: „Przepasz mnie, Panie, sznurem czystości i zgaś w sercu moim ogień wszelkiej pożądliwości,
abym we wstrzemięźliwości i czystości serca mógł Ci coraz lepiej służyć”. Pasek miał również symbolizować ręcznik, którym przepasał
się Chrystus gdy obmywał Apostołom nogi. Widziano w nim również sznury, którymi Chrystusa przywiązano do słupa przy
biczowaniu.
Stuła (orarium)
Orarium wzięło nazwę od łac. ors, oris – usta. Początkowo wzięła bowiem swoją formę od szarfy, którą ocierano usta. Stuła jest
długą, szeroką wstęgą, lekko rozszerzoną na końcach, uszytą z tej samej tkaniny, co ornat. Biskup i kapłan noszę stułę zawieszoną na
szyi i zwisającą swobodnie z przodu. Diakon natomiast zakłada stułę na kształt szarfy z lewego ramienia, ukośnie do prawego boku i
tam ją spina. Stuła wywodzi się z insygniów urzędników państwowych, noszoną przez nich w starożytności. Była oznaką ich urzędu i
godności. W liturgii stuła również symbolizuje władzę i godność urzędu kapłańskiego. Symbolizuje ona takie godność chrześcijańską,
szatę godową wszystkich powołanych do nieśmiertelnego królowania z Panem Bogiem w niebie. Modlitwa jaką odmawiano dawniej
przy wkładaniu stuły, tak o tym mówi: „Zwróć mi, o Panie, stułę nieśmiertelności, która straciłem przez grzech pierwszych rodziców
moich, a chociaż nie jestem godny zbliżyć się do Twoich świętych tajemnic, niechaj dostąpię jednak radości wiecznej”.
Ornat
Ornat (łac. ornatus – ozdobny) powstał z wierzchniej szaty rzymskiej nazywanej paenula, która była rodzajem płaszcza bez rękawów,
z jednym tylko małym otworem na głowę. Ornatu używano przy wszystkich czynnościach kapłańskich. Od XIII w. zaczęto go obcinać z
boków, by nie krępował ruchów rąk, aż w XVII w. pozostały już, tylko dwa płaty materiału, z przodu i z tyłu. Równocześnie ornat
przyozdabiano coraz bardziej bogatymi haftami. Na plecach kapłana zwykle haftowano znak krzyża, symbol Ofiary krzyżowej
Chrystusa i równocześnie symbol ciężaru służby Bożej. Obecnie wraca się do ornatu obszernego, odznaczającego się szlachetną
prostotą i estetycznym wyglądem.
„Kapłan odprawiając Mszę świętą oraz inne czynności liturgiczne połączone bezpośrednio z Mszą świętą, na albę i stułę wkłada
ornat, chyba że przewidziano inną szatę (OWMR 298). Ponieważ ornat ubiera się na wszystkie inne szaty, dlatego w obrzędach
święceń uchodził zawsze za symbol miłości pokrywającej grzechy (1 P 4,8). Ornat spoczywający na plecach na kształt
przytłaczającego ciężaru, modlitwa przeznaczona do odmawiania przy jego wkładaniu nazwała słodkim jarzmem Pańskim (Mt
11,30). Modlitwa ta brzmi: „Panie, który powiedziałeś: jarzmo moje jest słodkie, a brzemię moje lekkie, daj, ażebym mógł je tak
dźwigać, by zasłużyć na łaskę Twoją”.
Dalmatyka
Dalmatyka od IV w. jest szatą własną diakona. Wkłada on ją na albę i stulę (OWMR 300). Pierwotnie dalmatyka była strojem
świeckim. Za jej ojczyznę uchodzi Dalmacja; kraina w dzisiejszej Chorwacji, od której szata ta wzięła swoją nazwę. Od IV wieku nosili
ją papież i diakoni rzymscy. Strojem liturgicznym diakona dalmatyka stała się w IX wieku. Była to szata długa i szeroka, nie
przepasana, o krótkich i szerokich rękawach. Z czasem uległa skróceniu, a dla łatwiejszego jej ubierania przecięto ją z obydwu
boków, łącznie z rękawami. Zawsze była koloru białego z czerwonymi, pionowymi pasami, biegnącymi od ramion do dołu, z przodu i
z tyłu. Od XIII w. kolor jej zaczęto dostosowywać do koloru ornatu. Dalmatyka jest znakiem urzędu diakona, który zawsze cieszył się
w Kościele wielkim szacunkiem. Szata oznacza zaszczyt i honor diakona, usługującego Chrystusowi Eucharystycznemu. Modlitwy
kościelne przedstawiają dalmatykę, jako szatę radości i symbol nadprzyrodzonej sprawiedliwości. Podczas niektórych szczególnych
uroczystości, jak Narodzenie Pańskie, Zmartwychwstanie oraz Msza Krzyżma świętego w Wielki Czwartek czy święcenia kapłańskie,
dalmatykę może nakładać również biskup. Nakłada ją wówczas pod ornat.
Kapa
Kapa (łac. pluviale) zwana dziś nieszpornikiem, pierwotnie była strojem książąt i królów. Nie jest to zatem strój liturgiczny w takim
znaczeniu jak pozostałe szaty liturgiczne. Nie ma też powszechnie przyjętej symboliki. Na przełomie VIII i IX wieku kapa staje się szatą
liturgiczną w Europie. Na oznaczenie kapy istniały dwie nazwy: we Włoszech i Francji nazywano ją pluviale, natomiast w krajach
północnych cappa. W XI wieku kapa staje się strojem liturgicznym już w całym Kościele.
Biret
Biret (łac. birretum) nie jest w ścisłym sensie szatą liturgiczną, choć w chwili obłóczyn (tj. przyjęcia stroju duchownego przez
kandydatów do kapłaństwa) – jest on poświęcany wodą święconą. Biret jest to pozaliturgiczne nakrycie głowy duchowieństwa,
używane od wczesnego średniowiecza. Biret, zwany niegdyś pileus lub infula, miał pierwotnie kształt czepka. W XIV i XV w. birety
stawały się coraz wyższe, zaś od XVI w przyjęły one kształ zbliżony do dzisiejszego; miały wygląd czapki z czterema plisowanymi
rogami (zwanymi cornua od łac. cornu – róg), zbiegającymi się na środku biretu. Tam też bywa umieszczany pompon. W XVIII wieku
birety zaczęto usztywniać i od tamtej pory mają one dzisiejszy kształt.
Biret z trzema rogami, to zwyczaj rzymski. W Polsce nosi się podobnie, jak np. we Francji czy Niemczech biret z czterema
rogami.Używanie biretu czterorogowego we Włoszech przysługiwało doktorom. W innych krajach bywało różnie.
Od 1464 roku, za zgodą papieża Piusa II czerwony biret noszą kardynałowie. Fioletowy przysługuje biskupom, prałatom i opatom
udzielnym, wikariuszom i prefektom apostolskim, biały noszą członkowie chóru norbertanów i opaci cysterscy. Pomimo białej
sutanny papież białego biretu nie nosi, w jego zastępstwie może używać camauro – tradycyjne nakrycie głowy papieży, noszone od
XII wieku w zastępstwie biretu.
Biret czarny z czerwonym lub fioletowym pomponem – duchowni obdarzeni kościelnymi godnościami. Czarny z czarnym pomponem
noszą zwykli księża oraz klerycy po obłóczynach (przywdziani w sutanny) . Obecnie biret, jako element stroju kapłańskiego zanika.
Dystynktorium
Dystynktorium jest to rodzaj ozdobnego, metalowego emblematu w kształcie krzyża lub medalionu, wzorowanego na krzyżu
biskupim, który jest używany przez kanoników do uroczystego lub chórowego stroju (może być nakładany na mucet – dla kanoników
w kolorze czarnym lub mantolet).
Insygnia biskupie (pontyfikalia) i szaty biskupie
Insygnia biskupie (pontyfikalia) to inaczej oznaki władzy biskupiej, jaka została biskupowi nadana przez papieża. Niegdyś nadanie
godności biskupiej było połączone z wręczeniem insygniów biskupich (określamy to mianem inwestytura). Teraz wydarzenia te mogą
nastąpić w innym czasie. W wieku XIII, gdy w Europie zaistniał spór o inwestyturę, między cesarzem a papieżem, przez pewnien czas
godność biskupia nadawał władca świecki (cesarz). Jednak po konkordacie wormackim w 1222 r. przywilej inwestytury przysługuje
już tylko papieżowi. Zasadniczo do insygniów biskupich zaliczamy: mitrę, pastorał, pektorał, pierścień oraz piuskę. Konstytucja o
liturgii na temat insygniów biskupich wypowiada się: „Wypada, aby noszenie oznak pontyfikalnych było zastrzeżone dla tych
duchownych, którzy otrzymali święcenia biskupie lub posiadają jakieś szczególne jurysdykcje” (KL 130).
Mitra (infuła)
Mitra (infuła) to liturgiczne nakrycie głowy biskupa, w formie trójkątnej czapki złożonej z dwóch płatów, złączonych materiałem. Z
tylniego płatu zwisają swobodnie na plecy biskupa dwie wstęgi dł. ok. 20 cm. Mówi się, iż mitry pochodzą od nakryć głowy
dygnitarzy w cesarstwie bizantyjskim. Najwcześniejsze wzmianki o mitrach w Kościele Katolickim pochodzą z XI w.; dotąd nosili ją
papieże, jednak nie jako strój liturgiczny. Jako taki, jest traktowana od pontyfikatu Leona IX (czyli od XII w.).
Istnieją trzy rodzaje infuł:
prosta (simplex) – jest biała, bez ozdób,
auroprygiata z niewielkimi haftami,
mitra pretiosa: pozłacana i wysadzana perłami (już ich się nie tworzy),
Niegdyś biskup w czasie Mszy używał naprzemiennie wszystkich tych rodzajów mitry. Od 1984 r. ceremoniał biskupi zezwala na
używanie tylko jednej mitry w czasie liturgii. Biskup nosi mitrę na głowie: gdy głosi homilię lub kazanie, udziela błogosławieństwa, a
także w czasie procesji. Może także przyjmować dary w procesji z darami w mitrze. Poza biskupami prawo noszenia mitry podczas
czynności liturgicznych posiadają opaci zakonni. Szczegółowe przepisy liturgiczne dotyczące używania mitry przez biskupa w czasie
celebracji Eucharystii znajdują się w Ceremoniale biskupim. Szczególnym rodzajem mitry była papieska tiara.
Tiara
Tiara czyli w tłumaczeniu: „potrójna”, to forma bardzo kunsztownie zdobionej mitry, noszonej wyłącznie przez papieży. Pierwsze
wzmianki o niej pochodzą z XII w. Wspomina o niej też spis szat papieskich z 1315 r. Tiara jest oznaką najwyższej, potrójnej władzy w
Kościele, jaką posiada papież: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. Zwyczaj noszenia tiary zniósł ostatecznie pap. Paweł VI w 1963 r.
Rysunek tiary pojawiał się jeszcze jednak w herbach papieskich. Tiara jako symbol władzy papieskiej widniała jeszcze w herbie
papieskim Jana Pawła II. Benedykt XVI zrezygnował z jej wizerunku, umieszczając w swym godle papieskim mitrę.
Piuska
Piuska to nakrycie głowy biskupa w kształcie okrągłej czapeczki, używanej zarówno w czasie czynności liturgicznych, jak i poza
liturgią. Nie jest ona jednak strojem liturgicznym w sensie dosłownym. Służyła ona kiedyś jako ochrona głowy, ale od czasów baroku
zmieniła ona kształt i stała się nieodzownym elementem ubioru biskupa. Posiada ona na wierzchołku wystający element, który
ułatwia zdejmowanie piuski.
Piuski biskupie mają następujące kolory:
biały (papieska)
czerwony (kardynałowie
fioletowy (biskupi)
W czasie Eucharystii biskup nosi piuskę pod mitrą. Piuskę nakłada biskup gdy nie ma na sobie mitry (mitrę zdejmuje po homilii;
nakłada piuskę, zaś już po modlitwie nad darami zdejmuje piuskę i jego głowa pozostaje „odkryta” aż do skończenia Komunii św.).
Niektóre źródła, ale błędnie i w sposób całkowicie nieuprawniony piuskę porównują z żydowską jarmułką.
Pierścień
Pierścień jako insygnium władzy pojawił się w Hiszpanii (w VII w.). Już od IX wieku wiemy, że pierścień wraz z pastorałem był
wręczany jako symbol władzy biskupiej. Niegdyś, u władców świeckich pierścień pełnił funkcję „pieczątki”. Król czy książę odciskał w
wosku pieczęci pierścieniem niejako swój „podpis”. Podobną funkcję spełniał on u biskupów. Pierścień symbolizuje też zachowywany
przez biskupa prawdziwy depozyt wiary oraz jego zaślubiny z Kościołem mu powierzonym. Od 1984 r. Ceremoniał biskupi nakazuje
nosić pierścień stale. Szczególnym rodzajem pierścienia biskupiego jest pierścień papieski, zwany Pierścieniem Rybaka. Symbolizuje
on łącznosć z Księciem Apostołow: św. Piotrem.
Pastorał
Pastorał (łac. pastor – pasterz) zwany także baculus jest także oznaką władzy biskupiej (pasterskiej). Symbolizuje laskę pasterską, jaką
posługiwał się pasterz. Mojżesz otrzymał laskę od Boga (Wj 4,20); dzięki niej okazywał wobec faraona moc Bożą w plagach (Wj 7,8-
22). Laskę tą dzierżył przy przejściu przez Morze Czerwone (Wj 14,16-17) i przy wyprowadzeniu wody ze skały na pustyni (Wj 17,5-7).
Pastorał więc symbolizuje posiadaną moc Bożą, władzę pasterską i prorocką. Pierwszy raz pastorał pojawia się w Galii i Hiszpanii,
najczęściej w zakonach. Od IX w. był juz rozpowszechniony niemal w całej Europie w formie lekko zakrzywionej na końcu laski. W
średniowieczu pastorał zdobiła mała biała wstęga, zwana paniselus. Teksty z XI w. ukazują, że przekazanie władzy pasterskiej wiązało
się z przekazaniem pastorału. Na stałe pastorał zadomowił się w liturgii od XIII w. Prawo używania pastorału na terenie klasztoru
posiadają także opaci. Biskup (lub opat) trzyma go w lewej ręce gdy: podąża w procesji, głosi kazanie lub homilię, udziela
błogosławieństwa (dlatego też musi mieć „wolną” prawą rękę). Szczegółowe przepisy liturgiczne dotyczące używania pastorału przez
biskupa w czasie celebracji Eucharystii znajdują się w Ceremoniale biskupim. Szczególny pastorał posiada papież; od pontyfikatu
Pawła VI ma on formę laski zakończonej krucyfiksem. Do podtrzymywania w czasie liturgii insygniów biskupich (gdy biskup ich nie
potrzebuje); mitry i pastorału, powinni być wyznaczeni odpowiedni ministranci (insygniarze). Nazywamy ich ministrantami mitry i
pastorału.
Pektorał
Pektorał (łac. pectus – pierś, serce) czyli krzyż biskupi wywodzi się od krzyży noszonych na piersi, w których znajdowały się relikwie
świętych. Wierzono, że chronią one tego, kto je nosi. Przypomina cierpienie, i opiekę, jaka spływa z krzyża Chrystusowego dla
obrony przed napaściami wrogów zbawienia. Od XII w. biskupi na stałe noszą pod ornatem pektorały, ale dopiero od XVI wieku
(1570 r.) jego noszenie jest obowiązkowe i stanowi tradycyjną oznakę sakry biskupiej w czasie liturgii. Od XVII w. biskupi noszą
pektorały stale na sutannie. Dziś nie zawierają one świętych relikwii. W czasie liturgii krzyż biskupi winien się znajdować pod
ornatem, a nie na nim (Ceremoniale Episcoporum nr 61, KKBiDS).
Paliusz
Paliusz (łac. pallium) jest to biała wstęga, szer. ok. 6 cm., z sześcioma czarnymi krzyżami w formie obręczy, którą zakłada metropolita
na ramiona w czasie sprawowania Eucharystii. Paliusz posiada także dwie; zwisające z przodu i z tyłu wstęgi. Paliusz w Kościele
Rzymskim jest oznaką władzy arcybiskupów metropolitów, przyznawaną im przez papieża od V/VI w. Prawo jego noszenia mają oni
na terenie całej swej metropolii, jednak nie poza nią. Tylko papież ma przywilej noszenia paliusza na całym świecie; wynika to z
powszechnego charakteru jego władzy pasterskiej. W Kościele Wschodnim paliusz nosi nazwę omoforion i noszą go wszyscy biskupi
(od V w.). Paliusz jest wykonany z owczej wełny, poświęcanej co roku przez papieża w Bazylice św. Piotra we wspomnienie św.
Agnieszki (dz. i męcz.) przypadające 21 stycznia. Paliusz jest symbolem bezpośredniej jedności otrzymujących je metropolitów z
Głową Kościoła na ziemi – papieżem. Ojciec Święty nakłada paliusze nowo ustanowionym metropolitom w uroczystość świętych
Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) w Bazylice św. Piotra. Paliusz, ze względu na materiał z jakiego jest wykonany (owcza wełna),
symbolizuje pasterską opiekę nad swymi owieczkami, do jakiej zobowiązani są metropolici.
Jak czytamy w Biblii, Dobry Pasterz bierze owieczkę na swe ramiona i prowadzi do Boga (por. Ps 23). Istotę tego symbolu ukazuje
wspaniale fragment z księgi proroka Izajasza: „Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swym ramieniem, jagnięta nosi
na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie” Iz 40,11.
Rokieta
Rokieta (od wł. rocchetto: komża biskupia) to forma podszywanej purpurową tkaniną komży, używana od IX w. przez prałatów i
biskupów jako strój chórowy. Ma węższe od komży rękawy. Nigdy nie nakłada się na rokietę komży. Rokieta nie jest szatą liturgiczną
w dosłownym znaczeniu.
Mucet (muncet)
Jest to strój pozaliturgiczny (chórowy) dla kardynałów (kolor czerwony) i dla biskupów (fioletowy) w formie sięgającej do łokci
pelerynki, zapinanej lub zawiązywanej pod szyją. Używana także przez kanoników (czarna).
Mantolet
Słowo mantolet pochodzi od wł. mantelletta: płaszczyk. Jest to pozaliturgiczny strój bez rękawów, sięgający kolan, zakładany na
komżę i rokietę przez biskupów i prałatów (niekiedy też kanoników). Zazwyczaj w kolorze fioletowym.
Racjonał
Racjonał to specjalny, ozdobny paliusz (nieco szerszy od tradycyjnego), którego prawo noszenia nadawał papież. Był noszony tylko
przez czterech metropolitów na świecie (Eichstättu, Krakowa, Nancy-Toulouse, Padebornu). Zwyczaj ten obecnie nie istnieje.
Racjonał nie miał specjalnej symboliki.
Bielizna kielichowa (ołtarzowa)
W Kościele katolickim bielizną kielichową nazywa się materiały będące zaopatrzeniem kielicha: korporał, palka, puryfikaterz, welon i
ewentualnie bursa z włożonym do niej korporałem. Nazwa bielizna pochodzi od tego, że wszystkie te materiały są wykonane z
białego płótna (materiału) czasami ozdobionymi haftem lub koronką. W niektórych źródłach można spotkać wymiennie nazwę:
bielizna ołtarzowa.
Korporał
Korporał (łac. corporale) w liturgii Kościoła katolickiego kwadratowy obrus o wymiarach 50×50 cm, element bielizny kielichowej.
Najczęściej rozkładany poczwórnie. Na jego środku powinien znajdować się naszyty krzyż. W czasie celebracji Mszy świętej
ustawiane są na nim: kielich, patena oraz cyborium. Poza celebracją używa się go do wystawienia Najświętszego Sakramentu.
Korporał powinien być wykonany z tkaniny naturalnej. Zgodnie z tradycją, korporał ma symbolizować całun, w który owinięte było
ciało Jezusa złożone w grobie.
Palka
Palka jest kwadratowym, usztywnionym materiałem służącym do przykrywania kielicha podczas Mszy św. Ma ona zabezpieczyć
postacie eucharystyczne przed zanieczyszczeniem np. przez owady zwabione zapachem wina.
Puryfikaterz
Puryfikaterz – w liturgii Kościoła katolickiego element tzw. bielizny kielichowej: niewielkich rozmiarów kawałek białego materiału,
mały ręczniczek (ok. 40 cm długości i 25 cm szerokości) służący do czyszczenia naczyń liturgicznych np. kielicha mszalnego oraz
wytarcia palców przez kapłana sprawującego Mszę św.
Bursa
Bursa jest rodzajem sztywnej torebki o kształcie kwadratu z paskiem (sznurkiem) i służący do przechowywania złożonego korporału i
zawiniętego w nim pyksis.
Bursa służy jako „koperta” do przechowywania Komunii Świętej, którą prezbiter, diakon, akolita lub nadzwyczajny szafarz Eucharystii
zanosi ją do chorych. Jest wtedy zawieszana na szyi i w miarę możliwości winna być podtrzymywana dłońmi ją niosącego przy piersi
oraz widoczna dla przechodzących obok szafarza, aby mogli oni oddać cześć niesionemu Ciału Pańskiemu. Konsekrowane hostie są
chowane do cyborium (lub pyxis), ten zaś owijany korporałem, a całość umieszczana w bursie.
Pyksis
Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa pyxis. Jest to niewielkie naczynie zamykane w którym przenosi się kilka komunikantów np. do
chorych.
Naczynia liturgiczne (utensilia)
Utensilia
Utensilia lub utensylia to przedmioty potrzebne do wykonywania jakiejś czynności lub zajęcia; współcześnie – szeroko rozumiane
narzędzia, przybory, sprzęt – akcesori. W aspekcie liturgicznym i historyczno-artystycznym pod pojęciem tym rozumiane są naczynia
liturgiczne.
Kielich mszalny
To podstawowe naczynie liturgiczne używane w czasie mszy – obok pateny – służące do spożywania konsekrowanego wina (krwi
Pańskiej). Powinien być wykonany z metalu szlachetnego (nie korodującego). Jeżeli wykonany jest z innego materiału powinien mieć
złocone wnętrze czary. Taka zasada stosowana jest od średniowiecza aż do czasów współczesnych.
Patena
Patena (gr. patane – misa, półmisek) to naczynie liturgiczne zazwyczaj w kształcie talerzyka przeznaczone dla konsekrowanej hostii.
Powinna być wykonana, przynajmniej w swym wnętrzu, ze szlachetnego, nie korodującego metalu zwykle ze złota lub srebra.
Są trzy rodzaje paten:
Patena kielichowa – to płaska patena, która należy do standardowego wyposażenia kielicha mszalnego. Mieści się na niej tylko jedna
lub kilka hostii.
Patena głęboka – patena ta również należy do wyposażenia kielicha, gdy nie stosuje się pateny kielichowej lub gdy zachodzi potrzeba
konsekracji komunikantów, oprócz hostii mieszczą się w niej także komunikanty.
Patena komunijna – najczęściej wyposażona w uchwyt, trzymana przez ministranta pod brodą wiernego przyjmującego Komunię
Świętą. Na nią spadają cząstki (partykuły) Ciała Chrystusa.
Cyborium (puszka)
Słowo pochodzi z łac. ciborium – czara, w starożytności naczynie do przechowywania żywności. W Kościele katolickim częściej
używa się nazwy: puszka. Jest to naczynie do przechowywania komunikantów.
Vasculum
To stojące na ogół blisko tabernakulum wypełnione wodą naczynie, w którym kapłan dokonuje tzw. ablucji palców po zakończeniu
rozdzielania Komunii świętej.
Kustodia
Kustodia (łac. custodia – nadzór, straż od custos, custodis – stróż, dozorca lub też custodiere – ochraniać, ukrywać, strzec) jest to
metalowe naczynie liturgiczne w kształcie puszki niekiedy z nóżką, często bogato zdobione, pozłacane od środka. Wykorzystywana w
Kościele przeznaczone jest do przechowywania konsekrowanej wielkiej hostii, którą wkłada się do monstrancji.
Monstrancja
Monstrancja (z łac. monstrare − pokazywać) to naczynie liturgiczne służące w liturgii do umieszczania w nim konsekrowanej hostii
celem wystawiania na ołtarz podczas nabożeństw, adoracji, błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem oraz w czasie procesji
teoforycznej.
Procesja teoforyczna następuje wówczas, gdy celebrans niesie Najświętszy Sakrament poza kościół wśród uroczystych obrzędów i
śpiewów, a wierni składają publiczne świadectwo swej wiary i pobożności wobec Chrystusa Eucharystycznego. Na końcu takiej
procesji ma miejsce błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Najbardziej znaną tego typu procesją jest jest procesja Bożego
Ciała.
Trybularz
Trybularz, kadzielnica, kadzidło – wymiennie używane słowo oznacza rodzaj utensyliów liturgicznych służący do okadzania w czasie
uroczystości religijnych. Stanowi go metalowa szkatuła umocowana na łańcuszkach i zamykana przykrywką, w którym umieszcza się
metalowy koszyczek (kociołek) wypełniony rozżarzonymi bryłkami węgla drzewnego, na które sypie się ziarenka kadzidła. Substancje
żywiczne i różne zioła zawarte w kadzidle pod wpływem temperatury wydzielają aromatyczną woń. W liturgii używany jest do
okadzeń: Najświętszego Sakramentu, celebransa, wiernych, ołtarza, darów ofiarnych, krzyża, ewangeliarza, paschału, relikwii
świętych i obrazów wystawionych do publicznej czci.
Navicula
Naczynie, którego nazwa pochodzi od jego kształtu przypominającego łódkę.(łac. navicula „łódka”). W nim przechowuje się kadzidło,
czyli płatki kwiatów i zasuszoną żywicę używane do spalania podczas okadzeń.
Lavatorim
Lawaterz lub lawatarz, lavabo lub lawabo, lavatorium lub lawatorium (łac. lavatorium – sprzęt do mycia się, lavare – myć się).
Używana od XI w. umywalnia kapłańska w kościołach, zwykle umieszczana w zakrystii, służąca do mycia rąk przed Mszą św..
Wykonana z różnych materiałów (marmur, brąz, kamień, metale), często bogato ornamentowana. Była umieszczana przy ścianie,
nadwieszana lub sięgała do posadzki. Składała się ze zbiornika na wodę i misy do jej spływu.
Lavabo to również Wieloboczny budynek w klasztornym wirydarzu umieszczony naprzeciw refektarza, połączony konstrukcyjnie z
krużgankiem, mieszczący studnię. Oprócz funkcji czysto higienicznych (mycie rąk przed spożyciem posiłku, czerpanie wody do celów
gospodarczych) pełnił też funkcje obrzędowe związane z przyjmowaniem zakonników do konwentu. Dokonywano w nim m.in.
wycięcia tonsury.
W liturgii to wykonane z nierdzewnego metalu lub szkła najczęściej średniej wielkości dzban oraz misa służące do symbolicznego
umycia rąk przez kapłana sprawującego Mszę św. lub biskupa udzielającego sakramentu święceń.
Kociołek
Jest to naczynie liturgiczne, które z zewnątrz wygląda jak wiaderko, posiada metalowy uchwyt. W czasie liturgii służy do
przenoszenia wody święconej podczas obrzędu aspersji.
Aspersja (Asperges) z łac. aspergere – pokropić) to w tradycji liturgicznej eucharystyczny akt pokuty polegający na pokropieniu przez
celebransa wodą święconą ludzi zgromadzonych na liturgii.
Ampułki
Są używanymi począwszy od starożytności naczyniami kształtem przypominającym dzbanuszki, w których w czasie ofiarowania
przynosi się wino i wodę. Zwykle umieszcza się je na szklanej lub metalowej tacy.
(opracował JR)