Na ustanowienie Eucharystii Chrystus przygotowywał słuchaczy przez cudowne rozmnożenie chleba i przez mowę eucharystyczną, w której powiedział: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto pożywa ten chleb, będzie żył na wieki… Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne… trwa we Mnie, a ja w nim” (J 6, 51.54.56).
Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy wziął chleb, dzięki czynił, połamał go i podał uczniom, mówiąc: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; czyńcie to na moją pamiątkę”. Po Wieczerzy powiedział nad kielichem: „Ten kielich, to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana (Łk 22, 19-20).

Msza św. jest celebracją Eucharystii i obejmuje:
– Głoszenie słowa Bożego,
– Dziękczynienie składane Bogu za Jego dobrodziejstwa, a zwłaszcza za to, że darował nam Syna,
– Konsekrację chleba i wina,
– Uczestniczenie w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej

Przewodniczy Mszy św. – tylko kapłani ważnie wyświęceni mogą przewodniczyć Ofierze eucharystycznej i konsekrować chleb i wino, aby stało się Ciałem i Krwią Chrystusa Pana.

Komunię Świętą może przyjmować ten, kto jest w stanie łaski. Jeżeli ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, powinien najpierw otrzymać rozgrzeszenie w sakramencie pokuty. Jest rzeczą właściwą, by wierni, jeśli tylko są odpowiednio usposobieni, przyjmowali Komunię za każdym razem, gdy uczestniczą we Mszy świętej. Zobowiązani są do tego przynajmniej raz w roku, możliwie w okresie Wielkanocy.

Przyjmowanie Chrystusa w Komunii Świętej:
– pogłębia zjednoczenie z Nim,
– gładzi grzechy powszednie i chroni przed ciężkimi,
– umacnia jedność Kościoła,
– jest zadatkiem przyszłej chwały.

W czasie mszy adorujemy Najświętszy Sakrament gdyż jest to postać Chrystusa a nawiedzenie Najświętszego Sakramentu jest dowodem wdzięczności, miłości i obowiązkiem względem Chrystusa Pana.

Wykaz potrzebnych dokumentów:
– świadectwo (metryka) chrztu dziecka.

 

W naszej parafii
uroczystość I Komunii Świętej przeżywamy w drugą niedzielę miesiąca maja.
Rocznicę I Komunii Świętej obchodzimy w trzecią niedzielę maja.