Odpowiedzialność za misje Kościoła spoczywa na wszystkich wierzących, którzy winni włączyć się do współpracy misyjnej. Ci, którzy wspierają misje modlitwa i ofiarą są współpracownikami misyjnymi. Do współpracy misyjnej zachęcał i nawoływał Jan Paweł II, zwłaszcza w encyklice Redemptoris Missio:

Wszyscy chrześcijanie, członkowie Kościoła, na mocy Chrztu świętego są współodpowiedzialni za działalność misyjną. Udział wspólnot i poszczególnych wiernych w tym prawie i obowiązku nazywa się „współpracą misyjną”. (RM 77)

 

 

Pomoc misjom

Chcąc pomóc polskim misjonarzom,  których obecnie ponad 2100 pracuje na wszystkich kontynentach można to uczynić za pośrednictwem polskich domów prowincjalnych (krajowych) poszczególnych zakonów i zgromadzeń. W ten sposób konkretnie także się wybiera kraj, a nawet misjonarza, któremu chce się pomóc. Niemniej trzeba zauważyć iż Kościół jest powszechny, dlatego komukolwiek i gdziekolwiek oraz w jakikolwiek sposób służy się pomocą pomaga się ewangelizować narody nieznające Chrystusa.

Do najbardziej prężnie działających zakonów i zgromadzeń misyjnych należą: werbiści, franciszkanie, salezjanie, pallotyni, oblaci, kambonianie, saletyni i wiele innych. Polskimi misjonarzami są także księża diecezjalni pochodzący głównie z diecezji tarnowskiej, przemyskiej, katowickiej i lubelskiej.  Fideonistami czyli kapłanami diecezjalnymi, którzy na określony czas oddali się pracy misyjnej są również księża z diecezji rzeszowskiej. Na misjach pracują także siostry zakonne z Polski. Są to głównie elżbietanki, służebniczki starowiejskie oraz franciszkanki. Najwięcej misjonarzy świeckich rekrutuje się z diecezji warszawsko-praskiej, bielsko-żywieckiej i katowickiej.

Osoby będące w wieku do 35 lat mogą wspomóc misje swoją pracą w charakterze wolontariuszy. Największą liczbę wolontariuszy na misje wysyłają salezjanie. Są to osoby obu płci i przedstawiciele wszystkich zawodów. Najbardziej poszukiwanymi wolontariuszami są medycy (lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni).

Przygotowanie do wyjazdu na misje trawa od 12 do 24 miesięcy. Wówczas przyszli misjonarze poznają nie tylko języki i dialekty, którymi posługuje się ludność krajów misyjnych, ale głównie poznają kraj i obyczaje panujące w określonych miejscach, plemionach, szczepach, czyli miejsce w którym będą pracowali. Z uwagi na koszty przygotowania wolontariusza oraz wysokie koszty przejazdu do krajów afrykańskich, a także potrzebę zaplanowania pracy misja wolontariusza trwa minimum 1 rok. Tylko w przypadku bliższych dla Polski krajów azjatyckich i europejskich wyjazd wolontariacki może nastąpić np. na jeden miesiąc lub całe wakacje (np. Ukraina).