Parafialny Zespół Caritas jest podstawową jednostką organizacyjną Caritas diecezjalnej, Tworzą go osoby, które angażują się w parafii w pomoc chorym, biednym i potrzebującym. Realizują pomoc znając bardzo dobrze swoje środowisko lokalne dzięki temu docierają tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna.
Obszarem działania Parafialnego Zespołu Caritas jest teren parafii, przy której został powołany. Celem Zespołu jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Parafialny Zespół Caritas, w ramach posiadanych możliwości i środków, włącza się czynnie w realizowanie inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas diecezji oraz koordynuje działalność charytatywną na terenie parafii.

Do zadań Parafialnego Zespołu Caritas należy w szczególności:
– krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna;
– działalność charytatywno-opiekuńcza, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności:
a/ rodziny, dzieci, młodzieży,
b/ samotnych matek,
c/ niepełnosprawnych i chorych,
d/ seniorów, uzależnionych,
e/ bezdomnych i bezrobotnych,
f/ ofiar przemocy,
g/ więźniów, migrantów i uchodźców,
h/ ofiar klęsk żywiołowych i epidemii,
i/ ofiar konfliktów zbrojnych;
– pomoc społeczna;
– ochrona i promocja zdrowia;
– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
– aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy;
– upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
– organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin wielodzietnych i ubogich;
– przeciwdziałanie patologiom społecznym, a szczególnie alkoholizmowi;
– pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
– promocja i organizacja wolontariatu.