Ks. Piotr Jakobik, ur. 16.03.1976 roku w Sanoku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie (2002 r.). Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk bp. Kazimierza Górnego w dniu 09.05.2002 roku w Rzeszowie. Po święceniach pełnił posługę jako wikariusz w parafii katedralnej w Rzeszowie i duszpasterz akademicki DA „Przystań” (2002 – 2004). Następnie skierowany na studia specjalistyczne z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II (2004 – 2008).

Od 2008 roku kapelan Zakładu Karnego Rzeszów – Załęże i rezydent w parafii katedralnej oraz duszpasterz akademicki DA „Przystań”, następnie rezydent w parafiach Strażów i Malawa. Od roku 2011 kapelan Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie.

Od dnia 25.08.2013 roku proboszcz w Rogoźnicy.

 

 

Kodeks Prawa Kanonicznego określa w sposób następujacy, kim jest proboszcz i co należy do jego obowiązków:

Kim jest proboszcz?

Kanon 519. Proboszcz jest własnym pasterzem zleconej sobie parafii, podejmującym pasterską troskę o powierzoną mu wspólnotę pod władzą biskupa diecezjalnego. Powołany jest do uczestnictwa w posłudze Chrystusa, ażeby dla tejże wspólnoty wykonywał zadania nauczania, uświęcania i kierowania, przy współpracy także innych prezbiterów, diakonów oraz niosących pomoc wiernych świeckich, zgodnie z przepisami prawa.

Co należy do jego obowiązków?

Kanon 528-§1. Proboszcz jest obowiązany zatroszczyć się o to, ażeby przebywającym w parafii głoszone było nieskażone Słowo Boże. Stąd zabiega o to, by wierni byli właściwie o prawdach wiary pouczeni, zwłaszcza przez głoszenie homilii w niedziele i święta nakazane oraz przez nauczanie katechetyczne. Popiera też dzieła, poprzez które jest propagowany duch ewangeliczny, również w zakresie sprawiedliwości społecznej. W sposób szczególny troszczy się o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży. Wszelkimi siłami zabiega, korzystając także z pomocy wiernych, ażeby ewangeliczne orędzie dotarło również do tych, którzy przestali praktykować albo nie wyznają prawdziwej wiary.
Reklama

Co powinno być głównym punktem jego starań?

Kanon 528-§2. Proboszcz troszczy się o to, ażeby sprawowanie Eucharystii stało się centrum parafialnego zgromadzenia wiernych. Pracuje nad tym, by wierni wzmacniali się przez pobożne uczestniczenie w sakramentach, a zwłaszcza często przystępowali do sakramentów Najświętszej Eucharystii i pokuty. Stara się również o to, by wierni modlili się, także w rodzinach, oraz świadomie i czynnie uczestniczyli w liturgii. Proboszcz, pod władzą biskupa diecezjalnego, winien kierować liturgią w swojej parafii i czuwać nad tym, by nie wkradły się do niej nadużycia.

Na jaką pomoc od proboszcza mogą liczyć wierni?

Kanon 529-§1. Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś niedomagają – roztropnie ich korygując. Gorącą miłością wspiera chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską otacza biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności. Stara się wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc do wypełniania własnych obowiązków oraz popiera wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach.
§2. Proboszcz uznaje i popiera własny udział wiernych świeckich w misji Kościoła, udzielając również poparcia ich stowarzyszeniom o celach religijnych. Współpracuje z własnym biskupem i diecezjalnym prezbiterium, zabiegając także o to, by wierni troszczyli się o parafialną wspólnotę, czuli się członkami zarówno diecezji, jak i Kościoła powszechnego, oraz uczestniczyli w rozwijaniu lub podtrzymywaniu tej wspólnoty.

Jakie są najistotniejsze pełnione przez proboszcza funkcje?

Kanon 530. Do funkcji specjalnie powierzonych proboszczowi należą następujące:
1. udzielanie chrztu;
2. udzielanie sakramentu bierzmowania osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci, wg przepisu kan. 883, n. 3;
3. udzielanie Wiatyku i namaszczenia chorych, z zachowaniem wszakże przepisu kan. 1003, §2 i §3, a także udzielanie apostolskiego błogosławieństwa;
4. asystowanie przy zawieraniu małżeństw i błogosławieniu małżeństw;
5. odprawianie pogrzebów;
6. święcenie źródła chrzcielnego w okresie wielkanocnym, prowadzenie procesji poza kościołem oraz dokonywanie uroczystych poświęceń poza kościołem;
7. bardziej uroczyste sprawowanie Eucharystii w niedziele i święta.

Gdzie proboszcz powinien mieszkać?

Kanon 533-§1. Proboszcz ma obowiązek rezydować w domu parafialnym w pobliżu kościoła. W szczególnych wszakże przypadkach, mając na uwadze słuszną przyczynę, ordynariusz miejsca może zezwolić, aby gdzie indziej zamieszkał, zwłaszcza w domu wspólnym dla wielu kapłanów, jeśli zostanie zabezpieczone właściwe i odpowiednie wykonanie parafialnych zadań.

Czy proboszczowi przysługuje urlop?

Kanon 533-§2. Jeśli czego innego nie domaga się poważny powód, wolno proboszczowi każdego roku opuścić parafię z racji wakacji najdłużej przez miesiąc, czy to ciągły, czy to z przerwami. Nie wlicza się do niego rekolekcji, odbywanych jeden raz w roku. Gdy proboszcz opuszcza parafię na ponad tydzień, obowiązany jest powiadomić o tym ordynariusza miejsca.

Kanon 534-§1. Po objęciu parafii proboszcz obowiązany jest odprawiać Mszę św. za powierzony sobie lud: we wszystkie niedziele i święta nakazane we własnej diecezji. Jeżeli w jakimś dniu nie może ich odprawić wskutek uznanej przez prawo przeszkody, winien tego dokonać w te same dni przez kogo innego albo w innym dniu osobiście.

Opracował: ks. Adam Galek
niedziela.pl