Kształtowanie postawy religijnej – rola ojca

Postawa religijna jest analogiczna do każdej innej postawy. O charakterze religijnym decyduje przedmiot. Przedmiotem takiej postawy może być Bóg, Chrystus, Kościół. Najczęściej postaw ę religijną określa się jako względnie stałe pozytywne lub negatywne ustosunkowanie się człowieka wobec nadprzyrodzoności jako przedmiotu.

W teoriach pedagogicznych rola ojca w procesie wychowania dziecka często traktowana była marginalnie. Uważano bowiem , że wychowaniem w rodzinie zajmuje się głównie  matka. Ojciec troszczył się o zewnętrzny wymiar rodziny. Dbał o utrzymanie dom u, dostarczał środków do życia, ewentualnie egzekwował kary. W prawdzie niezaprzeczalną rolę w wychowaniu dziecka spełnia matka, to jednak ojciec również w tym procesie ma istotny wpływ . Kształtowanie prawidłowej osobowości dziecka domaga się udziału obojga rodziców: matki i ojca. Dzięki obecności ojca wychowanie staje się bardziej pełne i prawidłowe. Mówiąc językiem analizy transakcyjnej matka udziela dziecku wsparcia bezwarunkowego, ojciec zaś warunkowego. Ojciec stawia dziecku racjonalne wymagania, ukazuje m u określone cele i zadania, dom aga się realizacji określonych wartości.

Szczególnie ważna jest obecność ojca w kształtowaniu religijności dziecka. Na to zagadnienie zwrócił szczególną uwagę Z. Freud w swojej teorii. Szersze badania empiryczne były prowadzone w Polsce (…). Jednak w polskiej literaturze psychologiczno-pedagogicznej odczuwa się ciągle pewien niedosyt badań nad rolą ojca w procesie kształtowania postaw religijnych dziecka.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie znaczenia ojca w kształtowaniu postaw y religijnej w okresie adolescencji (wieku dorastania – admin).

ks. Antoni Tomkiewicz

czytaj cały artykuł