Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Rogoźnicy (diecezja rzeszowska) jest: Ksiądz Proboszcz, obecny pod adresem: Rogoźnica 93, 36 – 060 Głogów Małopolski.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Rogoźnicy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie za pomocą adresu: diodo@diecezja.rzeszow.pl.
3. Administrator danych osobowych – Ksiądz Proboszcz Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Rogoźnicy – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody lub w ramach powszechnie obowiązującego prawa państwowego i kościelnego.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody lub prawie.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej i kościelnej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej i kościelnej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Parafią pw. św. Maksymiliana Kolbe w Rogoźnicy przetwarzają dane osobowe, dla których Ksiądz Proboszcz Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Rogoźnicy jest Administratorem.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
xx– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
xx– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
xx– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
xx– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
xx– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
xx– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
xx– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
xx– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
xx– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
xx– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
xx– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
xx– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora,
xx– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie – wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Rogoźnicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w Kościele katolickim w Polsce, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych, korzystając z adresu: kiod@episkopat.pl.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

*****

Uwaga: Inspektor ochrony danych szczebla diecezjalnego jest organem nadzorczym wobec parafii, lecz nieuprawnionym do rozpatrywania skarg. Jedynym organem rozpatrującym skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych w Kościele katolickim w Polsce jest Kościelny Inspektora Ochrony Danych powołany przez Konferencję Episkopatu Polski.