Katolickie wychowanie dziecka

… dzieciństwo jest powszechnie uznawane za okres szczególnej wrażliwości dzieci na świat duchowy ze względu na naturalne właściwości umysłu dziecka: zamiłowanie do nadzwyczajności i baśniowości, nurtujące pytanie o przyczynę wszystkiego („a dlaczego?”) oraz ogromne zaufanie do dorosłych. Także ze względu na omawianą wcześniej wielozmysłowość poznania: świat wspomnień z dzieciństwa jest światem bogatym w smaki, kolory, szelesty, a przede wszystkim jest bardzo trwały i intensywny. Psychologowie nurtu interpretacyjnego twierdzą, że jest on takim najważniejszym „domostwem znaczeniowym” człowieka. Osoby, które posiadały w tym okresie odniesienia religijne – mają do czego wracać, nawet gdy odejdą od Boga bardzo daleko. Wracają jakby do domu, potem go rozbudowują, co jest zupełnie innym procesem psychologicznym niż budowanie takiego domostwa od początku w młodości i dorosłości. (s. 33)

Katolickie wychowanie dziecka – rodzina, przedszkole, Kościół

„Razem dla wspólnego dobra” – współpraca przedszkola katolickiego z rodzicami to nie tylko tytuł kolejnego artykułu, ale również hasło przewodnie tej książki bez względu na to, czy chodzi o dziecko zdrowe, czy z różnymi niepełnosprawnościami. Przedszkole jest placówką katolicką, jeżeli całokształt jej działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich. Takie placówki zawsze zmierzają do pełnego rozwoju fizycznego, psychicznego i duchowego. Ważne jest jednak podkreślenie, że tę prawdę o katolickim, integralnym wychowaniu dziecka co pewien czas weryfikują odpowiedzialni za proces wychowania katolickiego, aby w dobie tak łatwych sloganów te słowa były ciągle życiem, które wypływa z wierności Słowo Bożemu i nauce Kościoła. W tym procesie Kościołowi pomaga również refleksja naukowa prowadzona w ośrodkach akademickich, takich jak Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Początkowo książka miała nosić tytuł Katecheza w przedszkolu. Katecheza była bowiem pojmowana szeroko jako propozycja odczytania słowa Bożego i Magisterium Kościoła w procesie całościowego wychowania dziecka bądź jako część katechezy dorosłych, skierowanej do dyrektorów, wychowawców, duszpasterzy i rodziców. Ostatecznie zdecydowano się na tytuł Katolickie wychowanie dziecka z podtytułem Rodzina – przedszkole – Kościół, jasno oddający intencje autorów, aby współczesna troska o katolickie wychowanie dziecka w Polsce skupiała się na próbie zintegrowania własnych oddziaływań z przedszkolem, wspólnotą parafialną i – przede wszystkim – z rodziną. Trzeba jednak podkreślić, że słowo „zintegrowana” nie oznacza „umieszczona wewnątrz”, np. przedszkola, lecz połączona siecią wzajemnych relacji, odzwierciedlających miłość, która pozwala rozpoznawać uczniów Jezusa. Bóg nie jest abstrakcją, ale Żyjącym, z którym nawiązujemy relację. W tej relacji wychowawcy i rodzice budują swoją tożsamość, odkrywając ewangeliczną służbę dzieciom. Relacja wychowawcy i rodziców z Bogiem pozwala im odkryć, chronić i pomnażać talenty, które dzieci otrzymały od Niego. Intencją autorów była również wierność przykładowi i nauczaniu Jezusa Chrystusa oraz ciągle się rozwijającej nauce Kościoła.

Katolickie wychowanie dziecka – rodzina, przedszkole, Kościół  (pdf) >>>