Katolicka koncepcja małżeństwa i rodziny

Ukształtowanie światopoglądu chrześcijańskiego, stanowiące punkt docelowy wychowania religijnego katolika, jest skutkiem współdziałania kilku czynników, a przede wszystkim rodziny…

Współcześnie rodzina znajduje się pod wpływem rozległych, głębokich i szybkich przemian społecznych i kulturowych. Wiele rodzin zastanawia się, jakie wartości powinny towarzyszyć i stanowić fundament tej podstawowej komórki życia społecznego. Naprzeciw tym problemom wychodzi Kościół katolicki. Poprzez społeczną naukę Kościół usiłuje zwrócić uwagę rodzinom chrześcijańskim, które niekiedy zwątpiły i niemal zatraciły świadomość ostatecznego znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego, na świętość i sakramentalność ich związku, jak również na wspólnotowy charakter wiary, życia i miłości, jako objawienia i właściwego urzeczywistnienia wspólnoty kościelnej. (…)

Sakramenty odgrywają wielką rolę w chrześcijaństwie. Zgodnie z teologią katolicką wszystkie sakramenty łączą wiernych w Chrystusie z Bogiem. Gdy inne sakramenty dokonują tego indywidualnie, łącząc z Bogiem poszczególnych ludzi, tak w sakramencie małżeństwa Chrystus łączy z Bogiem mężczyznę i kobietę jako wspólnotę dwojga osób. Gdy pojawią się w niej dzieci, ta wspólnota małżeńska rozszerzy się we wspólnotę rodzinną i jako taka zostanie objęta sakramentalnym charakterem wspólnoty zbawczej.

Instytucja małżeństwa jest zjawiskiem powszechnym. Występuje we wszystkich znanych nam kulturach i społeczeństwach. Małżeństwo istniało długo przed Chrystusem. W świetle katolickiej koncepcji małżeństwa Chrystus uczynił zasadniczy przełom, nadając małżeństwu wysoką rangę. Mianowicie nadał tej podstawowej komórce społecznej nową wartość, podnosząc ją do godności sakramentu. Z sakramentalności wypływa wielkość i świętość małżeństwa chrześcijańskiego. W Kodeksie Prawa Kanonicznego czytamy, że „przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. Małżonkowie włączeni są tedy przez chrzest w nowe i wieczne przymierze oblubieńcze Chrystusa z Kościołem i dlatego stanowią wspólnotę życia i miłości. Miłość małżeńska osiąga tę pełnię, której jest wewnętrznie podporządkowana -ja k ujmuje ten problem w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio [ czytaj ] Jana Pawła II – ową caritas małżeńską, będącą właściwym i szczególnym sposobem, w jakim małżonkowie uczestniczą i są powołani do przeżywania samej miłości Chrystusa, ofiarującego się na krzyżu. Tak rozumiane małżeństwo tym bardziej staje się nierozerwalne we wzajemnej przynależności małżonków do siebie i dlatego ich związek staje się rzeczywistym obrazem samego Chrystusa i Kościoła. Na ten szczególny fakt zwraca uwagę Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes  [ czytaj ] w następujących słowach:

„Chrystus Pan szczodrze ubłogosławił tę wielokształtną miłość, która powstała z Bożego źródła miłości i została ustanowiona na obraz Jego jedności z Kościołem. Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swojemu ludowi z przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw chrześcijańskich małżonków przez sakrament małżeństwa”.

Sławomir Baczulis

CZYTAJ CAŁY TEKST