Kancelaria parafialna:
Czynna jest od poniedziałku do soboty pół godziny po mszy świętej.
(z wyjątkiem niedziel oraz świąt kościelnych i państwowych)

Uwagi:

1. Z racji obowiązującego prawa informacji dotyczących konkretnych osób nie udziela się telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie.

Jeżeli w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach ma nastąpić wysyłka dokumentów może to nastąpić jedynie na podstawie pisemnego żądania z własnoręcznym podpisem uwierzytelnionym wg zasad – ja w pkt. 2.  Dokumenty wysyła się tylko wówczas, gdy osoba ich żądająca wykaże i uzasadni niemożliwość przybycia do kancelarii parafialnej.

Żadnych dokumentów nie wysyła się na adresy prywatne, lecz tylko na adres wskazanej w żądaniu parafii doręczenia, gdzie osoba zainteresowana  je odbiera w kancelarii parafialnej i po uwiarygodnieniu swojej tożsamości.

2. Osoba przybywająca do kancelarii parafialnej w imieniu lub zastępstwie innej osoby winna posiadać pisemne pełnomocnictwo na którym podpis osoby upoważniającej jest uwierzytelniony urzędowo – np. w przypadku osoby chorej może to być lekarz, który posługuje się pieczątką imienną i pieczęcią nagłówkową szpitala. Jeżeli osoba upoważniająca przebywa poza granicami Polski wówczas jej podpis uwiarygodnia Ambasada RP lub Konsulat; gdy osoba przebywa w izolacji np. więziennej jej podpis uwiarygadnia administracja jednostki penitencjarnej. Gdy sprawa dotyczy osoby ubezwłasnowolnionej (częściowo lub całkowicie) wówczas należy przedłożyć postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu oraz ustanowieniu opieki prawnej.

Sprawy dotyczące osób nieletnich (dzieci i młodzieży) załatwiają ich rodzice biologiczni posiadający pełnię władzy rodzicielskiej, rodzice zastępczy bądź opiekunowie prawni.

Więzy rodzinne, pokrewieństwo lub fakt zamieszkiwania pod wspólnym adresem nie upoważniają nikogo do występowania w imieniu kogokolwiek, tym bardziej wówczas, gdy obowiązuje prawna ochrona danych osobowych bądź, gdy możliwość załatwienia formalności jest zastrzeżona tylko dla osób, których sprawa dotyczy.

3. W kancelarii parafialnej nie obsługuje się osób nietrzeźwych, będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz tych, które swym zachowaniem lub słownictwem ubliżają Kościołowi bądź duchowieństwu.

4. Jeżeli interesantem jest obcokrajowiec nie znający języka polskiego w stopniu umożliwiającym porozumienie obowiązek zapewnienia usług tłumacza (w przypadkach koniecznych – tłumacza przysięgłego) spoczywa na osobie będącej interesantem.

5. Bieżące sprawy formalne załatwia się w kancelarii parafii aktualnego pobytu – patrz: przepisy poniżej. Wyciągi i wypisy z ksiąg parafialnych pobiera się w parafiach, które były miejscem przyjęcia sakramentów (chrztu, bierzmowania, małżeństwa).

 

Pozycja kanoniczna osób fizycznych według Kodeksu Prawa Kanonicznego

Parafianinem jest osoba zamieszkująca na terenie parafii na stałe (kan. 100 KPK) lub przebywająca tymczasowo, lecz co najmniej 3 miesiące (kan. 101 § 2 KPK). Zarówno przez zamieszkanie stałe jak i tymczasowe, każdy uzyskuje własnego proboszcza (kan. 107 § 1 KPK). Proboszczem własnym jest proboszcz miejsca aktualnego pobytu (kan. 107 § 3 KPK).

Wobec powyższych uregulowań prawnych wynikających z Kodeksu Prawa Kanonicznego informujemy, że fakt stałego lub tymczasowego zameldowania na mocy przepisów prawa cywilnego nie określa uprawnień parafianina. Osoba zameldowana, lecz która nie przebywa na terenie parafii wszelkie formalności np. związane z byciem rodzicem chrzestnym, ślubem lub pogrzebem załatwia z proboszczem aktualnego miejsca swojego pobytu.