Pozycja kanoniczna osób fizycznych według Kodeksu prawa kanonicznego

Parafianinem jest osoba zamieszkująca na terenie parafii na stałe (kan. 100 KPK) lub przebywająca tymczasowo, lecz co najmniej 3 miesiące (kan. 101 § 2 KPK). Zarówno przez zamieszkanie stałe jak i tymczasowe, każdy uzyskuje własnego proboszcza (kan. 107 § 1 KPK). Proboszczem własnym jest proboszcz miejsca aktualnego pobytu (kan. 107 § 3 KPK).

Wobec powyższych uregulowań prawnych wynikających z Kodeksu prawa kanonicznego informujemy, że fakt stałego lub tymczasowego zameldowania na mocy przepisów prawa cywilnego nie określa uprawnień parafianina. Osoba zameldowana, lecz która nie przebywa na terenie parafii wszelkie formalności np. związane z chrztem, byciem rodzicem chrzestnym, ślubem lub pogrzebem załatwia z proboszczem aktualnego miejsca swojego pobytu.

 

UWAGA

Wszystkie formalności kancelaryjne załatwia wyłącznie osoba,
której sprawa bezpośrednio dotyczy.

W zastępstwie można działać jedynie posiadając pełnomocnictwo notarialne
upoważniające do zastępowania w konkretnie wskazanymi zakresie
i sprawie, osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Z uwagi na prawną ochronę danych osobowych żadnych spraw nie załatwia się
telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie.

W uzasadnionych przypadkach korespondencję można przesłać do parafii
wskazanej przez osobę zainteresowaną,
gdzie przesyłkę będzie można odebrać osobiście, lecz po zweryfikowaniu tożsamości
osoby zgłaszającej się po odbiór – adresata/adresatki tejże korespondencji.

Korespondencji się nie wysyła na adresy prywatne i/lub inne niż parafii.

 

 

Sakrament chrztu św.

Przed udzieleniem dziecku sakramentu chrztu świętego:

I. Rodzice dziecka:
1. Rodzice (lub jedno z nich) zgłaszają się do kancelarii parafialnej, celem sporządzenia aktu chrztu świętego na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu dziecka, przynoszą ze sobą dowody osobiste oraz odpis aktu urodzenia dziecka z USC.
Uwaga: W przypadku, gdy biologiczni rodzice dziecka przez długi okres przebywają poza parafią, a szczególnie za granicą (np. w celach zarobkowych) osobą zgłaszającą chrzest może być członek rodziny dziecka. Osoba ta jednak winna posiadać pisemną zgodę (z uwierzytelnionym podpisem) na chrzest wydaną jej przez biologicznych rodziców dziecka.
2. Uczestniczą w konferencji – której termin poznają przy zgłoszeniu – przygotowującej do chrztu.
3. Przystępują do sakramentu pokuty.

II. Chrzestni:
1. Mają obowiązek bycia osobami wierzącymi i praktykującymi. Prawo kanoniczne (kan. 873 KPK)  stanowi: „Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych”.
2. Uczestniczą w konferencji przygotowującej do Chrztu świętego.
3. Przystępują do sakramentu pokuty.
4. Jeżeli są osobami spoza parafii przedstawiają zaświadczenie wystawione przez ks. proboszcza swojej parafii potwierdzające ich zdolność do bycia rodzicami chrzestnymi.

III. Chrzestnymi nie mogą być następujące osoby:
1. Nieochrzczone oraz te, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania.
2. Należące do jakiejś sekty lub innej nieformalnej grupy wyznaniowej.
3. Które publicznie zaparły się wiary lub złożyły oficjalny akt apostazji.
4. Które są wrogo ustosunkowane do wiary, religii i Kościoła.
5. Na które zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego została nałożona kara kościelna.
6. Będące publicznymi jawnymi grzesznikami.
7. Żyjące w związku niesakramentalnym lub konkubinacie.

W wyjątkowych przypadkach jednym z rodziców chrzestnych może być osoba nieochrzczona lub niewierząca, ale wówczas występuje w roli świadka chrztu, a więc nie jest rodzicem chrzestnym. Zwyczajowo chrzestnych nazywa się „rodzicami”, lecz Kodeks prawa kanonicznego mówi o chrzestnych, zarazem nie wskazując ich płci. Dlatego, chrzestnymi mogą być: kobieta i mężczyzna; dwie kobiety; dwaj mężczyźni.

Czytaj również:

Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej

Fotografowanie i filmowanie w czasie sprawowania liturgii

 

 

Małżeństwo sakramentalne /  ze skutkami cywilnymi tzw. ślub konkordatowy

Do zawarcia małżeństwa wymagane jest odbycie
zarówno katechez przedmałżeńskich, jak i przedślubnych.
czytaj więcej >>>

W sprawach zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej minimum na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Jeżeli narzeczony lub narzeczona nie są obywatelami Polski lub ślub ma odbyć się poza granicami naszego kraju formalności związane z zawarciem sakramentalnego małżeństwa załatwiać należy na sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu. Wydłużony okres formalności przedślubnych należy przewidzieć również w przypadku małżeństw międzywyznaniowych i wówczas, gdy któraś strona jest osobą nieochrzczoną bądź niewierzącą. Bądź jeżeli zachodzą okoliczności, które mogą wymagać zgody biskupa diecezjalnego.

Formalności przedślubne:

W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego do kancelarii parafialnej narzeczeni przychodzą wspólnie i osobiście (nie mogą działać przez pełnomocników) przedkładając swoje dowody osobiste oraz:

1. Świadectwa sakramentu chrztu świętego obydwu stron.
2.  Świadectwo bierzmowania (?) – Prawo kanoniczne (kan. 1065 § 1): „Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy jest to możliwe bez poważnej niedogodności”.
3. Dyplomy ukończenia nauki religii z ostatniej klasy.
4.  Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego w katolickiej poradni rodzinnej. Z obowiązku odbycia kursu narzeczonych nie zwalnia ukończenie religii na poziomie maturalnym.
5. Strona owdowiała przynosi akt zgonu współmałżonka.
6. Gdy sakrament małżeństwa (tzw. wyznaniowy) ma wywoływać skutki cywilne – czyli wówczas, gdy ma to być tzw. ślub konkordatowy – należy przedłożyć dokument z USC stwierdzający brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Dokument USC musi być wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. Natomiast jeśli narzeczeni zawarli kontrakt cywilny przed ślubem kościelnym, w takim wypadku przynoszą dokument z USC potwierdzający zawarty związek.
7. Spisanie protokołu przedmałżeńskiego i wszystkie formalności przedślubne załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Wówczas, gdy te czynności mają być dokonane w innej niż wskazane parafie, w tym celu należy uzyskać substytucję z parafii narzeczonej lub narzeczonego i należy ją przedłożyć w wybranej przez nupturientów parafię.

Przygotowanie bezpośrednie:

W ramach przygotowań do sakramentu małżeństwa przyszli małżonkowie odbywają dwie spowiedzi św. – jedną na około dwa  miesiące przed zawarciem związku, drugą w ostatnim tygodniu przed ślubem, aby w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa.

Zawarcie sakramentalnego małżeństwa:

1. Jeśli narzeczeni bądź któreś z nich wcześniej było związane z inna osobą sakramentem małżeństwa, którego nieważność orzekły władze Kościoła należy dostarczyć dokument ten fakt potwierdzający. Jeżeli zawarcie nowego sakramentalnego małżeństwa obwarowane zostało jakąś klauzulą (zastrzeżeniem) narzeczeni winni roztropnie rozważyć czy warunek ten spełniają.
2. W przypadku, gdy narzeczeni pochodzą spoza naszej parafii winni przedłożyć zaświadczenie (tzw. licencję) uzyskane z parafii w której był spisywany protokół kanonicznego badania narzeczonych („protokół przedślubny”).
3. Obowiązek uzyskania licencji spoczywa także na narzeczonych będących naszymi parafianami, a chcącymi zawrzeć sakramentalny związek małżeński poza parafią.

Świadkowie: Do spisania aktu ślubu zgłaszają się również dwaj świadkowie z dowodami osobistymi. Jeżeli świadkowie nie mogą się stawić wystarczy podać ich imiona, nazwiska, wiek oraz adresy (aktualne miejsca zamieszkania).

Uwagi:
1. Jeżeli narzeczona lub narzeczony nie władają językiem polskim obowiązek wynajęcia i opłacenia tłumacza przysięgłego spoczywa na narzeczonych bądź ich rodzinach. To samo dotyczy osób posługujących się językiem migowym.
2. Wraz z wyrażeniem woli zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego i rozpoczęciem formalności z tym związanych narzeczeni wyrażają milczącą zgodę (patrz: Kodeks Cywilny) na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji wymogów określonych w kanonie 1069 Kodeksu Prawa Kanonicznego tj. wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych.
3. Narzeczeni nie mają prawa żądać od księdza proboszcza zaniechania wygłoszenia zapowiedzi. Natomiast mogą wystąpić do biskupa diecezjalnego z umotywowaną pisemną prośbą o zwolnienie z wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych. Każda decyzja wydana w tym zakresie przez biskupa jest niezaskarżalna.

Czytaj również:

Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej

Fotografowanie i filmowanie w czasie sprawowania liturgii

 

 

Pogrzeb katolicki

Co należy wiedzieć przed katolickim pochówkiem zmarłych

1. Przed przyjściem do kancelarii parafialnej najpierw trzeba załatwić formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego.
2. W sprawie pogrzebu osoba upoważniona do pochówku zmarłego do ks. proboszcza przychodzi o dowolnej porze dnia z odpisem aktu zgonu.
3. Gdy zmarły pochodzi spoza parafii należy przedłożyć zaświadczenia uzyskane od ks. proboszcza parafii właściwej dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.
4. Jeśli zmarły był osobą niepraktykującą, publicznie walczącą z Bogiem i Kościołem lub objęty został ekskomuniką (wykluczeniem ze społeczności Kościoła katolickiego) należy o tym powiedzieć księdzu proboszczowi.

Organizator pogrzebu – prawo pochowania zwłok ludzkich mają:

1. pozostały małżonek(ka)
2. krewni wstępni: rodzice (ojciec, matka) dziadkowie (dziadek, babcia) pradziadkowie (pradziadek, prababcia)
3. krewni zstępni: dzieci (syn, córka) wnukowie (wnuk, wnuczka) prawnukowie (prawnuczek, prawnuczka)
4. krewni boczni do 4-tego stopnia pokrewieństwa
5. powinowaci w linii prostej do 1-go stopnia

W każdym przypadku należy zachować obowiązującą kolejność osób uprawnionych.
Gdy zmarły nie posiada żadnej rodziny i krewnych prawo pochówku przysługuje osobom, które się do tego pisemnie zobowiążą.

Uwaga:

1. Gdy miejscem pochowania zwłok ma być grób już istniejący (zwykły – ponad 20 lat) albo murowany przeznaczony dla więcej niż jednej osoby dysponentem takiego miejsca jest osoba, która jako pierwsza pochowała tam zmarłego, a w przypadku jej braku kolejno krewni – patrz wyżej.
2. Zwyczajowo nazywane grobem miejsce pochówku nie jest własnością poprzez opłacenie tzw. pokładnego na 20 lat jest dzierżawione a poprzez opłatę prolongaty ten okres (każdorazowo) przedłuża się na kolejne 20 lat. Natomiast własnością rodziny zmarłego, a dokładnie dysponenta grobu jest nagrobek (pomnik) ustawiony na miejscu pochówku.
3. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jeżeli w miejscowości jest jeden cmentarz, mimo iż on jest parafialny (wyznaniowy) wypełnia zadania cmentarza komunalnego (jest miejscem pochówku zmarłych osób innych wyznań i niewierzących).