Etapy religijnego wychowania dziecka w rodzinie

Istota dojrzałej religijności polega na życiu w obecności Boga. To co-raz bardziej pogłębione rozumienie Jego planów i postawy wobec człowieka. To uczenie się od Niego prawdy i miłości. Dojrzała religijność to postawa na wzór Chrystusa. Ten proces wychowania religijnego nigdy się nie kończy. Ważne jest uświadamianie sobie i innym, że religijność nie jest ucieczką od rzeczywistości. Istotą religijności nie jest zastąpienie życia praktykami religijnymi. Dojrzała religijność to sztuka budowania królestwa Bożego na ziemi

Wychowanie religijne jest świadomie zorganizowaną działalnością ludzką, która ma na celu wywołanie zamierzonych zmian w osobowości człowieka. Zmiany te są związane z poznawaniem rzeczywistości i umiejętnością oddziaływania na nią. Obejmuje ono również kształtowanie stosunku człowieka do świata i ludzi, a także jego przekonania i postawy, układ wartości i cel życia. Wychowanie religijne ma na celu wszechstronny rozwój człowieka. Nie może być traktowane jako dodatek do wychowania ogólnego. Podstawowymi składnikami wychowania w ujęciu tradycyjnym są: wychowanie umysłowe, moralne, religijne i obywatelskie. Wychowanie religijne stanowi zatem szczególny element wychowania człowieka. Nie jest tylko jednym z działów wychowania, ale stanowi jakość nadającą wychowaniu nowy sens. Cho-\dzi przede wszystkim o ukazanie sensu religijnego i pełnego znaczenia odkrywanej rzeczywistości. W ten sposób zostaje rozszerzony zakres teleologiczny wychowania.

Wychowanie religijne w katolicyzmie jest oparte na podstawach biblijno-teologicznych. W Biblii zawarta jest nauka o Bogu jako pierwszym i najlepszym wychowawcy wszystkich ludzi. W Starym Testamencie ukazana została sui generis (swego rodzaju, w swoim rodzaju – przyp. admin) pedagogia Boga, który wychowuje człowieka do pełnej wspólnoty z Nim. Objawia się to w wydarzeniu przymierza z Izraelitami u stóp góry Synaj oraz w wędrówce tego narodu przez pustynię. Bóg wdraża stopniowo naród wybrany do przestrzegania praw i zakazów. Czyni to na podobieństwo ojca wychowującego z miłością swoje dziecko. W Nowym Testamencie również zasadniczą normą pedagogii Chrystusa jest miłość. Jezus wychowawca powołuje swoich uczniów, stawia im wymagania, wychowuje ich do posłuszeństwa Ojcu. (…)

Wychowanie religijne ma doprowadzić dziecko do trwałego zjednoczenia z Bogiem. Poprzez wychowanie dziecko poznaje Boga jako źródło życia, miłości i najlepszego Ojca. Dlatego rodzice już od najmłodszych lat życia dziecka, powinni wprowadzać je w poznanie i ukochanie Boga. Rodzice mają obowiązek uczyć wyrażania miłości do Boga poprzez modlitwę. (…) Rodzice swoim zachowaniem dają dziecku przykład postawy na modlitwie.

Dariusz Adamczyk

czytaj cały artykuł

źródło: zfk.katecheza.radom.pl