Duszpasterska Rada Parafialna stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. W realizacji swoich zadań Rada duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK, uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka.

Za swój podstawowy cel Rada ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Czyni to przez:
– udział w organizowaniu kultu Bożego w parafii (KPK 1254 § 2).
– uczestniczenie w trosce duszpasterskiej o parafię (KPK 534).
– pomaganie kapłanom w ożywianiu działalności duszpasterskiej (KPK 534).
– prowadzenie dzieł apostolskich (KPK 1254).
– troska o godziwe utrzymanie duchowieństwa i pracowników kościelnych.

Rada realizuje wyznaczone cele przede wszystkim przez współdziałanie z duszpasterzami w:
– opracowywaniu rocznych planów duszpasterskich.
– animowaniu działalności grup duszpasterstwa specjalistycznego,
– koordynowaniu prowadzonych form duszpasterstwa.
– inspirowaniu działalności charytatywnej.
– trosce o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

W realizacji wyznaczonych celów Rada winna kierować się odpowiedzialnością, troszczyć się o właściwą formację swoich członków i rzetelnie służyć rozwojowi życia parafialnego.

W skład Rady duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków:
– z urzędu,
– z wyboru,
– mianowani przez proboszcza parafii.

Z urzędu należą do Rady:
– proboszcz piastujący równocześnie funkcję przewodniczącego Rady.
– delegat księży wikariuszy, którzy pracują w parafii.
– delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w parafii.
– przedstawiciele wspólnot zakonnych mających swoje domy na terenie parafii,
– katecheta świecki lub przedstawiciel katechetów świeckich katechizujących na terenie parafii,
– przedstawiciele stowarzyszeń katolickich działających w danym ośrodku.

Zależnie od wielkości parafii i stopnia zaangażowania wiernych liczba wybieranych członków Rady wynosi 6-10. Jej dokładną wielkość określa proboszcz, uwzględniając duszpasterskie potrzeby parafii.

Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych. Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie mają możliwość wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa. Maksymalna długość uczestnictwa w Radzie duszpasterskiej wynosi 3 kadencje, tzn. piętnaście lat.

W celu aktywnego włączenia młodzieży w życie duszpasterskie parafii skład Rady może być poszerzony o jej przedstawicieli (1-3 osób). W dużych parafiach można powołać odrębną Młodzieżową Duszpasterską Radę Parafialną.

W przypadku zmiany urzędowych członków Rady, kadencja pozostałych członków nie ulega skróceniu. Rada funkcjonuje więc niezmiennie, mimo zmian na stanowiskach proboszcza czy księży wikariuszy. W przypadku śmierci, rezygnacji, zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z wyboru ogłasza się dodatkowe wybory w rejonie, w którym dana osoba została wybrana.

Zgodnie z kan. 536 & 2 KPK Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy. Rada ściśle współpracuje z przewodniczącym Rady i pozostałymi kapłanami w ożywianiu działalności duszpasterskiej w parafii. O tematyce posiedzeń Rady decyduje przewodniczący, zaznajamiając z nią wcześniej członków Rady. Jeśli członkowie Rady pragną wnieść nowy problem winni w głosowaniu uzyskać aprobatę przynajmniej połowy członków Rady obecnych na posiedzeniu i zgodę przewodniczącego. Rada służy radą i pomocą duszpasterzom wyrażając swoje opinie, wnioski i informacje. Opinie i informacje służą lepszej pracy duszpasterskiej w parafii. Rada może również podejmować uchwały i decyzje porządkowe, które wytyczają kierunki pracy Rady oraz zadania zlecane poszczególnym członkom Rady.

Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu niektórych czynności grupach roboczych. Uchwała w sprawie powołania grupy roboczej powinna jednocześnie wskazywać przewodniczącego tej grupy. Sprawozdanie z prac grupy roboczej podlega zatwierdzeniu przez Radę. Do ważności opinii, wniosków czy uchwał wymagany jest udział w posiedzeniu Rady przynajmniej 50% wszystkich członków Rady. Opinie czy wnioski oraz uchwały wiążące wymagają akceptacji przez więcej niż połowę obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej liczby głosów, o przeprowadzonej uchwale decyduje głos przewodniczącego. Przewodniczący dysponuje prawem veta w stosunku do wszystkich opinii, wniosków i uchwał Rady.