Rachunek bankowy
Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim

 

Darowizna na cele kultu religijnego
Darczyńca będący osobą fizyczną może przekazać na ten cel darowiznę w limicie do 6% swojego dochodu i w limicie do 10% dochodu, gdy jest osobą prawną.

Dobrowolna ofiara na cele kultu religijnego
Wpłata ofiary może nastąpić w dowolnej kwocie lecz nie podlega odliczeniu od podatku dochodowego.

Zastrzeżenie: Parafia zastrzega sobie prawo do odmowy bez żadnego uzasadnienia przyjęcia darowizny bądź ofiary finansowej w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione domniemanie iż przedmioty lub pieniądze na ten cel przeznaczone pochodzą z niewiadomego źródła bądź pozyskane zostały na drodze przestępstwa, a także jeśli darczyńca prowadzi działalność wrogą Kościołowi lub w sprzeczności z nauką Kościoła.

Uwaga: Jedynie darowizny na kościelną działalność opiekuńczo-charytatywną nie podlegają żadnym limitom. Jednakże, zgodnie z art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku państwa do Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, kościelna osoba prawna jest obowiązana przedstawić darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.