Czy mogą istnieć bez siebie?

● Kapłaństwo hierarchiczne i kapłaństwo powszechne : czy mogą istnieć bez siebie?

Tytuł niniejszego artykułu może wprawić czytelnika w pewne zakłopotanie lub nawet sugerować prowokację, wedle której istnienie jednego typu kapłaństwa uzależnione jest od innego. W powszechnej świadomości wiernych wciąż bowiem funkcjonuje model, wedle którego termin „kapłaństwo” ogranicza się tylko do tych, którzy mają pełnię kapłaństwa, tj. do biskupów i kapłanów, a wierni świeccy, czyli laikat, to przede wszystkim pomocnicy tych pierwszych.

W mentalności wielu ludzi nadal pozostaje obecny schemat głębokiej separacji duchownych od świeckich posunięty nawet do stwierdzenia, iż „prawdziwy Kościół” to duchowieństwo, natomiast rola wiernych sprowadzać się powinna do milczącej obserwacji. Tych, którzy znają nauczanie II Soboru Watykańskiego i mają świadomość, iż minęło już ponad 45 lat (2010) od jego zakończenia, przytoczone zdania mogą dziwić lub nawet oburzać. Sobór przecież znacznie dowartościował rolę świeckich w Kościele i właściwie ustawił kwestię kapłaństwa hierarchicznego oraz powszechnego . Stale jednak w publicznych wystąpieniach na sympozjach naukowych, w publikacjach , czy po prostu
obserwując świat współczesny, spotkać się można z niezrozumieniem kwestii kapłaństwa lub przesadnym dowartościowaniem duchownych lub świeckich. Analiza przytoczonych wyżej przykładów lub choćby pobieżna obserwacja stanu wiedzy współczesnych ludzi na temat kapłaństwa przekonuje, iż ze wszech miar pożyteczne jest przywołanie w pamięci podstaw biblijnych i nauczania Kościoła w tym zakresie oraz dokonanie koniecznych rozróżnień w obrębie pojęcia „kapłaństwo”.

Przyczyną, dla której poruszamy niniejsze zagadnienia, jest wciąż obecne niezrozumienie prawdziwej istoty kapłaństwa przez pewne grupy wiernych świeckich. Nierzadko błędne postawy zdarzają się także u samych kapłanów. W tym kontekście pojawia się ważne pytanie: Czy wierni potrzebują jeszcze dziś kapłaństwa urzędowego, oraz czy kapłani mogą funkcjonować w pełni bez odniesienia do wspólnoty?

Marcin Chrostowski

CZYTAJ CAŁY TEKST